JavaScript video editor, encoder, switcher - version 5.1.1

svgSetTransformPoint

  • svgSetTransformPoint(element: SvgItem, point: any): void